Pługi koleśnicowe

Pługi koleśnicowe.
Pługi koleśnicowe mają w przedniej części dwukołowy przodek, czyli tzw. koleśnicę. Grządziel w tych pługach opiera się na siodełku przymocowanym do poprzeczki koleśnicy. Poprzeczka połączona jest z pionowym kabłąkiem koleśnicy w taki sposób, że można zmienić jej położenie. Kabłąk ten połączony jest sztywno z osią koleśnicy. Regulacja głębokości i szerokości orki odbywa się na tej samej zasadzie, co w pługu bezkoleśnym. W celu zwiększenia głębokości orki należy przestawić poprzeczkę koleśnicy w dolne otwory pionowego kabłąka. Wówczas przy niezmienionym położeniu listwy pociągowej grządziel, a także korpus pługa, obniżą swoje położenie. Szerokość orki reguluje się przez przesunięcie w płaszczyźnie poziomej poprzeczki względem pionowego kabłąka. Aby poszerzyć orkę, należy poprzeczkę wraz z grządzielem przesunąć w kierunku calizny. Natomiast przez przesunięcie poprzeczki w kierunku zaoranego pola uzyskuje się zwężenie orki.
Koleśnica ma dwa koła: koło bruzdowe i koło polowe. Oś koleśnicy jest dzielona, a jej wolne końce są wygięte pod kątem 90° [1,57 rad] i złączone specjalnym jarzmem z nakładką. Taka budowa koleśnicy pozwala na poziomowanie jej osi przy każdej zmianie głębokości orki.
Sposób prowadzenia i ustawienia kół przy wyorywaniu pierwszych skib pługiem koleśnicowym. W czasie normalnej orki głębokość jej określana jest różnicą położenia koła polowego i bruzdowego. Ostrze lemiesza i piętka płozu ustawione są wówczas na tym samym poziomie co koło bruzdowe. W celu rozpoczęcia orki należy ustawić poprzeczkę z grządzielem tak, aby przy pierwszym przejeździe wyorać bruzdę na głębokość równą połowie żądanej głębokości orki, przy drugim przejeździe — na 3/4 żądanej głębokości, a przy następnych — na pełną głębokość. Pamiętać trzeba, że oś koleśnicy przy każdym przejeździe powinna być wypoziomowana. Płytsze wyoranie pierwszych dwóch skib i ich ponowne odwrócenie jest konieczne, jeżeli chce się uniknąć powstania wybrzuszeń na zaoranym polu.