Pługi ramowe

Pługi ramowe.
Konne pługi ramowe mogą być jedno- lub dwuskibowe. Zamiast grządziela pługi te mają ramę, do której przykręcone są korpusy płużne. Cały pług spoczywa na dwóch kołach: polowym i bruzdowym oraz dodatkowo opiera się na piętce ostatniego korpusu. Koło polowe osadzone jest na osi dwukrotnie wygiętej — w postaci wykorbienia. Oś tego koła można za pomocą ręcznej dźwigni obracać wokół punktu osadzenia w ramie o kąt 90° [1,57 rad]. Położenie koła polowego ustala się za pomocą zapadki na zębatym segmencie. Koło bruzdowe osadzone jest również na wygiętej osi, która poprzez tzw. oś pośrednią połączona jest z mechanizmem kulisowym. Przy podniesionym położeniu korpusów płużnych ręczna dźwignia regulacyjna znajduje się w pozycji poziomej, a jej dolny koniec — w przednim skrajnym wycięciu kulisy. Koła pługa są wtedy zbliżone do siebie. Jeżeli dźwignią ręczną zwolnimy zapadkę, to pług pod własnym ciężarem opadnie korpusami w dół. Początkowo obydwa koła oddalają się od siebie, ale z chwilą, gdy dolny koniec dźwigni ręcznej wejdzie w łukowe wycięcie kulisy, koło bruzdowe zatrzyma się i dalej będzie cofało się tylko koło polowe — aż do całkowitego oparcia się korpusów o ziemię. Dźwignia ręczna znajdzie się wówczas w pozycji pośredniej między położeniem pionowym a poziomym. Aby korpusy płużne ustawić do orki, należy dźwignią ręczną unieść koło polowe tak, aby różnica wysokości ustawienia tego koła w stosunku do wysokości ustawienia koła bruzdowego i korpusów płużnych odpowiadała żądanej głębokości orki. Jedynie do wyorania pierwszych skib trzeba odpowiednio unieść również koło bruzdowe. W tym celu należy zwolnić jarzmo mocujące oś tego koła do osi pośredniej, wypoziomować ramę pługa i zamocować ponownie oś koła bruzdowego w żądanym położeniu.