Magazynowanie olejów i smarów

img29Magazynowanie olejów i smarów. Przechowywanie tych materiałów wymaga w zasadzie odpowiedniej temperatury, ponieważ przy bardzo niskiej temperaturze gęstość (lepkość, wiskoza) oleju względnie smaru staje się większa, co utrudnia czynności manipulacyjne, niezbędne przy przelewaniu czy wydawaniu materiału z magazynu. Najodpowiedniejszą temperaturą do przechowywania jest 15°C, przy czym jako minimum określa się 10°C. Beczki lub inne naczynia o szczelnym zamknięciu mogą być napełniane do 97—98%, objętości z uwagi na ruchy termiczne materiału. Oleje i smary należy chronić przed obcymi zanieczyszczeniami mechanicznymi, jak kurz i woda, które w następstwie mogą się przedostać do silników razem z olejem, wpływając ujemnie na stan silnika. Magazyny paliw powinny się znajdować z dala od zabudowań lub w ogniotrwałych piwnicach o lekkim pokryciu dachu i o dobrej wentylacji. Objętość zagłębienia takiego pomieszczenia w ziemi powinna być stosunkowo duża i przewyższać objętość przechowywanych' paliw. Wszelkie otwory okienne od strony słonecznej powinny być zakryte. Oświetlenie może być tylko elektryczne, zainstalowane w rurkach pancernych, żarówki i gniazdka kontaktowe specjalnie izolowane i zabezpieczone przed iskrzeniem, najlepiej na zewnątrz pomieszczenia. Obowiązuje zakaz używania oświetlenia płomiennego, palenia tytoniu i używania zapałek. Odpowiednie napisy, ostrzegające przed niebezpieczeństwem pożaru, powinny być umieszczone w widocznym miejscu. Beczki przechowywane w miejscach otwartych magazynu, powinny być ulokowane (oczywiście tylko na określony czas) w zagłębieniu wykopanym w terenie, przy czym jednak należy chronić je przed wodą opadową i przed rdzewieniem. W dużym stopniu o sposobie magazynowania i konserwacji decyduje poziom obsługi magazynów, czystość naczyń i przyrządów do przepompowywania. Paliwami mniej odpornymi na długookresowe magazynowanie są: mieszanki alkoholowe, etylina (mieszanka z czteroetylkiem ołowiu) i paliwa z eterem izopropylowym. Bardziej odporne są benzyna motorowa i mieszanka BB.