Wymagania agrotechniczne – orka

Wymagania agrotechniczne – orka.

Orka jest podstawowym zabiegiem uprawowym. Ma ona na celu stworzenie optymalnych warunków do gromadzenia wody i składników pokarmowych w glebie. Do wykonania orek służą pługi. Praca pługa ma na celu odcinanie skib o odpowiedniej grubości i szerokości i odwracanie ich z jednoczesnym kruszeniem. Odwracanie skib umożliwia głębokie przykrycie warstwy powierzchniowej gleby, na której znajdują się resztki pożniwne i chwasty, obornik lub nawozy zielone. Dzięki przykryciu ulegają one rozkładowi i wzbogacają glebę w składniki pokarmowe konieczne dla wegetacji nowych roślin uprawnych. Kruszenie skib umożliwia częściowe wymieszanie gleby oraz przywrócenie jej gruzełkowatej struktury. Bardzo istotne jest przy tym stworzenie odpowiedniej porowatości dla zapewnienia dostępu powietrza i wody.
Do najważniejszych wymagań stawianych pracy pługów zaliczamy:
—    uzyskiwanie równomiernej głębokości i szerokości skiby na całej powierzchni pola,
—    dobre odwracanie skib, całkowite przykrycie warstwy powierzchniowej oraz dobre pokruszenie i spulchnienie gleby,
—    uzyskanie równej powierzchni zaoranego pola bez wyraźnych grzbietów i głębokich bruzd.
Rozróżniamy następujące rodzaje orek: podorywkę, orkę siewną, orkę przedzimową oraz orkę przykrywającą obornik lub nawozy zielone. Oprócz wymienionych rodzajów możemy wyróżnić w zależności od głębokości orki: orkę płytką — do 12 cm, orkę średnią — do 20 cm i orkę głęboką — o głębokości 20—30 cm.