Normy zużycia węgla

img25NORMOWANIE ZUŻYCIA. Normy zużycia węgla w parowozach ustalane są w zasadzie dla węgla umownego o wartości opałowej 6200 cal/kg. Zużycie na jazdę manewrową (przetokową) na placach budów wynosi około 40%, norm zużycia przyjętych dla normalnego ruchu w PKP. Biorąc pod uwagę powyższy współczynnik otrzymuje się np. dla parowozów typów TK-2, TK-3, Śląsk i Ferrum mniejsze ilości spalanego węgla. Parowozy o powierzchni rusztu ponad 2 m2 spalają znacznie więcej węgla, nie powinny więc być ze względów oszczędnościowych używane do lekkiej pracy przetokowej na placach budów. Parowozy Tr-203, o powierzchni rusztu 3,8 m2, spalają czterokrotnie więcej węgla, stosowanie ich więc do robót przetokowych jest zdecydowanym marnotrawstwem. Przy ustalaniu względnie korygowaniu norm i wskaźników zużycia paliw stałych przez sprzęt budowlany występuje zdrowa i słuszna tendencja odnoszenia norm i wskaźników nie do jednostki czasu a do charakterystycznej dla danego rodzaju czy typu sprzętu jednostki urobku. Ta metoda pozwala na coraz dalsze precyzyjne konkretyzowanie norm i wskaźników i na stałe osiąganie efektywnych oszczędności w zużyciu paliw. Przyjęcie norm i wskaźników na jednostkę urobku stwarza również właściwą podstawę dla rozszerzania ruchu współzawodnictwa o zastępowanie dotychczasowych wskaźników i norm statystycznych czy wręcz zwyczajowych, nowymi, progresywnymi, technicznie uzasadnionymi normami zużycia paliw. Ze względu na podstawową wagę paliw stałych dla gospodarki narodowej, na wielką masę towarową, jaką reprezentują one w obrocie i na rozmiary aparatu dystrybucji paliw stałych, zapotrzebowanie, rozdzielnictwo i zamawianie węgla i koksu odbywa się według precyzyjnie ustalonego trybu. Dokumentacja z tym związana i dokumentacja sprawozdawcza muszą być prowadzone w sposób ściśle jednolity, bezbłędny i terminowy na specjalnych formularzach. Dla przykładu podaje się wzory uzasadnień zapotrzebowania paliw stałych, stosowane w budownictwie przemysłowym. Sprawozdawczość miesięczna obejmuje raporty ze stanu zapasów początkowych, wielkości dostaw i zużycia oraz zapasów końcowych paliw stałych. Przy składaniu raportów składane są również sprawozdania z realnie osiągniętych oszczędności paliw stałych i przepałów.