Zasady obsługi siewników nawozowych

Zasady obsługi siewników nawozowych.
Każdy siewnik nawozowy przed rozpoczęciem pracy należy nastawić na żądaną ilość wysiewu na hektar. Zespoły do regulacji wysiewu ustawia się wg tabeli podanej w instrukcji obsługi siewnika. Ilość rzeczy-wiście wysiewanego przez siewnik nawozu sprawdza się przez wykonanie tzw. próby kręconej. W tym celu napędza się siewnik na postoju i waży wysianą na płachtę ilość nawozu. Jeżeli zważona po próbie ilość nawozu jest różna od żądanej, to należy odpowiednio zmienić ustawienie zespołów regulujących ilość wysiewu, stosownie do typu siewnika — wg uwag w instrukcji jego obsługi. Jeśli nawóz jest wilgotny i zbrylony, to należy go rozdrobnić na specjalnym młynku lub rozdrabniaczu.
Próbę należy powtarzać tak długo, aż zmieniając odpowiednio szerokość szczeliny wysiewającej lub przełożenie kół zębatych w układzie napędowym uzyska się zbliżoną do żądanej ilość wysiewanego nawozu. Dopuszczalna odchyłka od normy wynosi 3—5%. Podobne obliczenia można wykonać dla każdej innej ilości wysiewu na hektar przy pracy na II lub IV biegu ciągnika. W czasie próby siewnika na polu należy wsypać do skrzyni siewnika określoną ilość nawozu i sprawdzić, przez zmierzenie obsianego obszaru, czy odpowiada on żądanej powierzchni pola wynikającej z normy wysiewu.