Spulchnianie górnej warstwy roli

Spulchnianie górnej warstwy roli.
Po orce wykonanej pługiem pole nie jest jeszcze dostatecznie przygotowane do tego, aby można było dokonać siewu lub sadzenia. Powierzchnia zaoranego pola jest nierówna, wyskibiona i znajdują się na niej bruzdy i duże bryły roli. Powierzchnia taka wymaga wyrównania, a bryły — pokruszenia. W czasie orki przykryte zostały korzenie chwastów i ich nasiona. Wiele z nich powtórnie zaczyna kiełkować. Narzędzia doprawiające mają zatem między innymi za zadanie wydobyć korzenie i rozłogi, np. perzu, i zniszczyć kiełkujące chwasty.
Wyskibione po orce przedzimowej bruzdy nagromadziły sporo wody, która na wiosnę wyparowuje z gleby. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne i należy temu zapobiec właśnie przez zniszczenie zabiegami doprawiającymi systemu naczyń włoskowatych. W tym celu wykonuje się płytkie spulchnianie górnej warstwy roli, dzięki czemu powstaje warstwa izolująca wilgoć zawartą w glebie. Na niektórych glebach, jeżeli siewu dokonuje się na świeżo zaoranej roli, należy wcześniej wykonać jej wałowanie, które przyspieszy osiadanie roli i ułatwi podsiąkanie wilgoci pod jej powierzchnię. Ze względu na różnorodne zadania zabiegów doprawiających stosuje się wiele różnorodnych narzędzi, takich jak: włóki, brony, kultywatory, spulchniacze i wały.