Sprawdzanie układu zapłonowego silnika 1300 Turbo – Fiat Uno

Sprawdzanie układu zapłonowego

Aby sprawdzić działanie podzespołów elektrycznych układu zapłonowego, trzeba się posłużyć woltomierzem i omomierzem.

Przewody przyłączeniowe urządzenia sterującego

■    Wyciągnąć wtyk z urządzenia sterującego (rys. 3.44)Fiat Uno-24 i sprawdzić omomierzem ciągłość obwodów według schematu na rysunku 3.43.Fiat Uno-23

■    Wyszukać przerwy w obwodzie i usunąć je.

Czujnik obrotów przy kole zamachowym

■    Zmierzyć rezystancję między stykami 3 i 16 wtyku. W temperaturze 20ºC musi ona wynosić 618…748 Ω.

■    Jeżeli rezystancja wykracza poza podany zakres, należy dokonać pomiaru bezpośrednio przy czujniku. Zależnie od wyniku wymienić przewód lub czujnik.

■    Szczelina powietrzna między czujnikiem a znakiem ZZ musi wynosić 0,4…1,0 mm. Aby to sprawdzić, szczelinomierzem ustawić tłok 1. cylindra w położenie ZZ. Wielkość szczeliny można skorygować, luzując uchwyt.

Czujnik położenia ZZ przy kole pasowym

■    Zmierzyć rezystancję między stykami 1 i 2 wtyku. W temperaturze 20°C musi ona wynosić 618…748 Ω. W innym przypadku dokonać pomiaru bezpośrednio przy czujniku. Zależnie od wyniku wymianie przewód lub czujnik.

■    Ustawić szczelinę powietrzną podobnie jak dla czujnika obrotów.

Zasilanie urządzenia sterującego

■    Zmierzyć woltomierzem napięcie między stykami 13 i 11 wtyku przy włączonym zapłonie: musi wynosić 12 V.

■    W przypadku braku napięcia sprawdzić zaciski akumulatora, szczególnie bieguna ujemnego, oraz podłączenie wtyku.

Moduł

■    Sprawdzić przewody łączące moduł z urządzeniem sterującym.

■    Wyciągnąć wtyczkę z modułu i sprawdzić woltomierzem napięcie między stykiem 4 i masą.

■    Jeśli napięcie jest niższe od napięcia akumulatora, to należy sprawdzić wszystkie połączenia od stacyjki do zacisku 15 cewki zapłonowej.

■    Usunąć przerwę lub niedostateczny styk.

■    Zmierzyć napięcie między stykami 4 i 2 wtyku modułu przy włączonym zapłonie (rys. 3.45).Fiat Uno-25

■    Jeśli napięcie jest niższe niż napięcie akumulatora, to należy sprawdzić wszystkie połączenia od stacyjki do zacisku 15 cewki zapłonowej i masy akumulatora.

■    Gdy nie stwierdzi się żadnego uszkodzenia połączeń, należy wymienić urządzenie sterujące, ze względu na niesprawne styki 11 i 12.

Czujnik spalania stukowego

■    Wada czujnika objawia się skłonnością do spalania stukowego lub zmniejszeniem mocy.

■    Jeśli istnieje podejrzenie uszkodzenia czujnika, to należy wymienić go na nowy i wykonać jazdę próbną w celach porównawczych.

■    Dzwonienie silnika może być spowodowane nadmierną obróbką głowicy (zbyt duże sprężanie), źle dobranymi świecami zapłonowymi lub wadliwym ustawieniem czujnika położenia ZZ na kole pasowym.

Cewka i rozdzielacz zapłonu

■    Przed kontrolą odłączyć przewody z zacisków 1 i 15 cewki zapłonowej.

■    Zmierzyć rezystancję uzwojenia pierwotnego, która musi wynosić 0,31 …0.37 Ω.

■    Zmierzyć rezystancję uzwojenia wtórnego, która musi wynosić 3300…4070 Ω.

■    Sprawdzić przewody wysokiego napięcia za pomocą omomierza. W przypadku stwierdzenia niesprawności wymienić cały komplet przewodów.

■    Rezystancja palca rozdzielacza musi się mieścić w granicach 800…1200 Q

■    Jeśli w omawianych zespołach nie stwierdzi się wady, to trzeba wymienić moduł.

Często, w przypadku niesprawności układu zapłonowego, nie można jednoznacznie znaleźć miejsca usterki. Zaleca się wtedy wymienić najpierw element wykonawczy (moduł), a jeśli wada nie ustąpi, urządzenie sterujące.