Przepisy BHP podczas magazynowania węgla

img11Zapobieganie pożarom magazynowanego węgla oraz zwalczanie pożarów. W każdym większym magazynie, na placu budowy względu nie w bazie powinna być na widocznym miejscu umieszczona instrukcja, szczegółowo pouczająca personel magazynu o sposobie zapobiegania pożarom z przyczyn podniesienia się temperatury zwałowanego węgla powyżej temperatury krytycznej (50—60°C). W instrukcji powinien być podany spis sprzętu przeciwpożarowego oraz sposób gaszenia magazynowanego węgla. Instrukcja powinna również zwracać uwagę na: niebezpieczeństwo zatrucia się przy gaszeniu pożaru gazami wydobywającymi się z węgla; niebezpieczeństwo gaszenia pożaru małą ilością wody; skuteczność gaszenia pożaru mlekiem wapiennym. Sprzęt przeciwpożarowy, zgodnie ze spisem podanym w instrukcji,: powinien znajdować się w miejscu określonym instrukcją w stanie nadającym się w każdej chwili do użycia. W przypadku zapalenia się węgla należy rozpocząć niezwłocznie akcję gaśniczą oraz, w razie potrzeby, wezwać do pomocy najbliższą straż pożarną. Ilość wody do akcji powinna być tak duża, aby miejsca samozapłonu mogły być dokładnie zalane. Niedostateczna ilość wody może powodować wybuchy i wydzielanie. się gazów szkodliwych dla zdrowia. Wydawanie węgla i koksu. Obsługa magazynów obowiązana jest wydawać najpierw te partie paliw stałych, które są najdłużej składowane. Po wydaniu paliw należy dokładnie oczyszczać podłoże składowiska przed uprzednim zmagazynowaniem nowej dostawy paliwa, nawet gdyby w danym miejscu był magazynowany taki sam sortyment węgla.