Pogłębiacz do głębokiego spulchniania gleby

Pogłębiacz do głębokiego spulchniania gleby.
Przy uprawie roślin głęboko korzeniących się, jak np. okopowe, konieczne jest głębokie spulchnienie gleby. Ze względu na to, że głęboka orka niektórych gleb jest niewskazana, z obawy przed wyciągnięciem na wierzch nieurodzajnego podglebia, tzw. martwicy, zastosowano przy pługach wymienne pogłębiacze. Zadaniem pogłębiacza jest spulchnienie samego podskibia bez wyciągania tej warstwy na wierzch. Dzięki temu niszczy się tzw. podeszwę płużną utworzoną w wyniku poprzednich orek o jednakowej głębokości. Częścią roboczą pogłębiacza może być gęsiostópka, ząb sprężynowy, lemiesz lub klin, który poruszając się poniżej dna bruzdy spulchnia podskibie na głębokości do 10 cm. Pogłębiacze ustawia się tak, aby spulchniały tylko prawą stronę bruzdy już wyoranej i lewą stronę bruzdy przykrytej już skibą. Dzięki temu kółko podporowe i bruzdowe pługa toczące się blisko ścianki bruzdy nie ugniata spulchnionego podskibia w skrajnych bruzdach.
Opór pogłębiacza wynosi 20—50% oporu 'korpusu płużnego. Konieczne zabezpieczenie pogłębiaczy przed uszkodzeniem uzyskuje się przez mocowanie ich na czworoboku przegubowym. Dzięki temu mogą się one odchylać przy wejściu na przeszkody, szczególnie kamienie. Dodatkowe zabezpieczenie pogłębiacza stanowi specjalny sworzeń, który zostaje ścięty w przypadku nie odchylenia się w porę pogłębiacza.