Odległość przedpłużka od właściwego korpusu

Odległość przedpłużka od właściwego korpusu.
Wierzchnia warstwa gleby, zachwaszczona i zadarniona, zasobna w substancje organiczne traci swą gruzełkowatą budowę na skutek działania czynników atmosferycznych i ugniatania przez maszyny. Głębokie umieszczenie tej warstwy sprzyja odtwarzaniu jej gruzełkowatej struktury oraz zniszczeniu nasion chwastów, gąsienic i innych szkodników uprawianych roślin. Odległość przedpłużka od właściwego korpusu po winna być taka, aby skiba odcięta korpusem pługa mogła się swobodnie przemieszczać i aby nie następowało zapychanie się pługa. Przy zaorywaniu nawozów zielonych, przy orce gleb zachwaszczonych i zadarnionych przedpłużek powinien być ustawiony na ścinanie głównej masy korzeni. Przedpłużków używa się jedynie do orki głębokiej.