Wazelina techniczna

img26Smary do wozów. Synonim: smary wozowe. Składnikami smaru wozowego żółtego są oleje mineralne jasne, mydła wapniowo-żywiczne oraz wypełniacze mineralne: składnikami smaru wozowego czarnego — oleje mineralnej ich destylaty, pozostałości ropy oraz mydeł i wypełniacza mineralnego. Smary wozowe nie mogą zawierać domieszek obcych (np. piasku) lub innych składników twardych, które by działały niszcząco (rysująco) na smarowany obiekt. Ważniejsze własności: punkt kropienia — minimum 70°C, penetracja (bez ugniatania) przy 25°C — 200 do 320°, zawartość ciał obcych — do 3%, a dla smarów Specjalnie obciążanych — do 25%. Smary wozowe używane są do smarowania osi wozów i innych pojazdów. Opakowaniem są beczki drewniane, znakowane następująco: smar żółty — „wozowy Ż”, smar czarny —„wozowy C”. Wazelina techniczna. Jest to produkt rafinowany, uzyskiwany z pozostałości rop specjalnych, parafinowych, nie zawierających asfaltenów. Wazelina techniczna nie powinna zawierać składników lekkich, czego sprawdzianem może być odpowiedni punkt kropienia, nie niższy niż 35°C. Ma ona kolor ciemnobrązowy,! specyficzny zapach oleju rafinowanego maszynowego, temperaturę kropienia według PN nie niższą od 34°C, lepkość (wiskozę) przy 50°C nie wyższą niż 4°E,, zawartość wody nie przekraczającą 0,05%.. Nie może zawierać zanieczyszczeń obcych stałych i powinna się zupełnie rozpuszczać w benzynie. Stosowana jest do konserwowania metalowych części maszyn i urządzeń budowlanych oraz narzędzi i mechanizmów precyzyjnych. Opakowanie — beczki drewniane według cennika dystrybutora. Wosk do pasów pędnych (adhezyjny). Zawiera: olej mineralny, mydła żywiczne, produkty pochodzenia smołowego oraz wódę. Oznacza się temperaturą kroplenia — do 45°C, penetracją przy 25°C — nie wyższą niż 80°. Stosowany bywa do konserwacji oraz do podwyższania współczynnika tarcia pasów pędnych (transmisyjnych). Opakowanie dostawcy powinno być znakowane „Wosk do pasów”.