Zapalanie się samochodów

W celu określenia miejsca umieszczenia zbiornika paliwa należy kierować się następującymi podstawowymi wskazówkami:
—    zbiornik paliwa należy umieszczać z dala od silnika (jeżeli silnik znajduje się z przodu, to zbiornik powinien być umieszczony z tylu, i na odwrót); umieszczenie zbiornika paliwa w tylnej części samochodu jest bardziej wskazane, gdyż najbardziej ciężkie wypadki drogowe są wynikiem zderzeń czołowych, najechania natomiast następują na ogól. przy średnich prędkościach;
—    w niektórych przypadkach konstruktorzy, chcąc stworzyć bardziej komfortowe warunki i zabezpieczyć kabinę przed dostawaniem się do niej paliwa, umieszczają zbiornik paliwa, na zewnętrznej stronie nadwozia; jednak przy takim rozwiązaniu występuje większe prawdopodobieństwo narażenia zbiornika na uszkodzenia nie tylko podczas wypadku drogowego, lecz także na skutek oddziaływania nierówności nawierzchni drogowej.
Rezultaty badań wskazują, że paliwo może wylewać się również z otworu wlewu paliwa niezbyt szczelnie zamkniętego korkiem. Podczas badań zderzeń samochodów z różnymi prędkościami przeprowadzono szczegółową analizę tego zjawiska. Wyniki były następujące: jeżeli odkształcenie zbiornika jest nieznaczne, to korek podnosi się o kilka milimetrów, co powoduje powstawanie szczeliny pierścieniowej, przez którą może rozlewać się paliwo; jeżeli zaś zbiornik paliwa odkształca się w znacznym stopniu, to kurek odpada, a otwór wlewu zostaje uszkodzony. Gdy skoncentrowana siła dynamiczna działa bezpośrednio na zbiornik, to ulega on znacznemu uszkodzeniu, a strumień paliwa tryska z otworu wlewu na wysokość około 4 metrów.

Opisane zjawiska świadczą o tym, że w razie wystąpienia podobnych uszkodzeń może wytworzyć się mieszanka palna. Gdy korek szczelnie zakrywa otwór wlewu, paliwo nie ma możliwości wylewania się. Stwierdzono, że uszkodzenia zbiornika paliwa mogą wywołać tylko znaczne siły. Wyniki specjalnych badań samego zbiornika paliwa wykazały, że może on doznać znacznych odkształceń bez występowania pęknięć (którym towarzyszy wyciekanie paliwa), nawet gdy jest on napełniony płynem.

Na podstawie wyników badań odporności samochodów na uderzenia o metalową przeszkodę (zbiornik paliwa znajdował się w przedniej części samochodu), przeprowadzonych przy różnych prędkościach, sformułowano następujące wnioski:
—    uderzenia z małą prędkością nie powodują pęknięć ścianek zbiornika, a zbiornik pozostaje na swoim miejscu;
—    uderzenia ze średnią prędkością wywołują nieznaczne odkształcenie ścianek zbiornika bez powstawania pęknięć; zbiornik paliwa, pracuje jako element przenoszący siły na nadwozie i odkształcający nadwozie; w razie dalszego zwiększania, prędkości zderzenia odkształcenie zbiornika paliwa powiększa się, powstają nieznaczne pęknięcia w tych miejscach, w których zbiornik styka się z wystającymi częściami (śrubami mocującymi nadwozia, elementami nadwozia lub ramy itp.), w tym przypadku następuje już rozlewanie paliwa;
—    w rezultacie uderzenia z bardzo dużą prędkością zbiornik paliwa zostaje całkowicie zniszczony, a paliwo szybko rozlewa się na kilka metrów wokół samochodu.

Badania wykazały, że zbiornik paliwa wykazuje wystarczającą mechaniczną odporność na działanie sił dynamicznych, lecz gdy zderzenie następuje z dużą prędkością, to wówczas paliwo wylewa się przez otwór wlewu, a w wyjątkowych przypadkach również z powstałych pęknięć zbiorniku.